Vizija, Misija, Tikslai

FONDO VIZIJA
Tikime, kad ateityje hospisai taps neatskiriama visos Lietuvos visuomenės vertybių dalimi.

FONDO MISIJA
Priartinti galimybę gauti Lietuvoje kokybiškas paliatyviosios pagalbos paslaugas tiek  stacionariose (vadinamuose hospisuose, specializuotose slaugos ligoninėse), tiek ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pilnavertę paliatyviąją pagalbą pacientų namuose. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, be viso kito, fondo veikla turi apimti ir visuomenės švietimą savitarpio pagalbos linkme, paliatyvios pagalbos ir savanorystės propagavimą visuomenės narių tarpe.

FONDAS SAVO TIKSLUS SIEKS ĮGYVENDINTI POPULIARINDAMAS HOSPISŲ JUDĖJIMĄ LIETUVOJE PER:
• plačiosios visuomenės švietimą apie nepagydomai sergančių asmenų ir jų artimųjų poreikius, pagalbos jiems būdus;
• priemonių, padedančių gauti kokybiškas paliatyvios pagalbos paslaugas bendruomenėse, sukūrimą;
• geresnį paliatyviąją pagalbą teikiančių įstaigų veiklos organizavimą;
• mokslinių tyrimų šiose srityse iniciatyvas;
• vietos ir nacionalinių organizacijų bendradarbiavimo šioje srityje iniciatyvas